Lumină din Lumină - Margareta Catrinu

          Revista de cultură urbană ORAȘUL anul X Nr.35 (2015) Negoiță Lăptoiu

          ...Ceea ce face distincta ofrandă creativă finalizată prin pasionat și elaborat travaliu de către Margareta Catrinu este frenezia unei pensulații care conferă suprafețelor pictate un permanent și cuceritor freamăt. Dată fiind și prioritatea armoniilor calde, universul reprezentat - peisajul constituind motivul dominant - se instituie în sursa de tonifiant optimism existențial. Într-o viață în care nu i-au lipsit provocările și neliniștile, lucida fire a rafinatei artiste a considerat mai adecvat și demn de a adresa lumii fiorul proaspăt și curat al unei exuberante solarități .Drept urmare, câmpul imaginilor a devenit spațiu al văpăilor de ocru, galben și roșu dus până la incandescență, reflex al unor generoase disponibilități lirice în configurare... e clar că întreagă această atmosferă de o senină reverberație reprezintă rezultatul unei admirabile mobilități imaginative care compune și restituie diafane sonorități afective, iscate din adâncurile propriei interiorităț... Rezultă ,așadar, nu simple transpuneri de vizibil perisabil, ci profunzimi de trăire și decantare care vin în întâmpinarea căutărilor noastre de popas în compania unor reconfortante evaziuni și peregrinari...Aflată la ceasul deplinei maturități Margareta Catrinu poate privi împăcată la cuantumul de izbânzi cromatice care rotunjesc o fertilă creație, cu pronunțat timbru personal în exprimare, de filtrat sintetism, afiliat predilect abstracției lirice.

 

          Revista ARTA arte vizuale # 18 /2016 Anul VI   dr.Maria Zintz RETROSPECTIVE LA CLUJ-NAPOCA

          ...Creația sa este un imens receptacol de sentimente, de impresii și un model de gândire plastică în mișcare unitară, în același timp diversă, pe parcursul celor 40 de ani de creație. Poate latentă uneori, poate abia nascută alteori sau confuză, căutând repere, puncte de sprijin, ori învolburată, ori tulburatoare, punând în acțiune nenumărate semne vibrante, semne ale energiei, dar fără să fie simțite ca ramificare a detaliilor, ci aspirand la împlinirea întregului. Artista ne propune puterea cuprinderii integratoare a unei lumi în mișcare ce transcende reprezentarea, chiar dacă ea a pornit de la natură (peisaje) în spații imense (vegetal, floral), astfel depășind sfâșierea nerodnică a fragmentului...elementele recognoscibile sunt despovărate de balastul reprezentării nemijlocite, distribuite cu subtilitate în forme ce se metamorfozează, devenind simboluri, mai ales ale zborului, ale plutirii, ale mișcării, ale imponderabilului, poate mesageri ai îngerilor. Există o consecință admirabilă în abordarea unor simboluri, semne ce sugerează prezența unor energii care fac ca imaginea să ne apară vibrantă, pulsatorie. Titlurile lucrărilor ne ajută să le pătrundem tainele, la fel și genericul expoziției și al albumului artistei ''Infinitul înflorit'' - Noi, Infinitul înflorit cu aripi, Izvorul din râu, Dealuri, eternele valuri, Păsarea paradisului în zbor, Geneza vegetală, Înger în patru colțuri, Lumina activă, Floare-inimă, Copac, Case cu flori etc.

          ...Mitologia ei exprimă bucuria de a fi viu și totodată de a aparține unei lumi atotcuprinzatoare, materia fiind primită în sânul fluidului luminos. Este o pictură de chintesență afectivă a unui suflet profund vital (culorile vii, calde o exprimă) care nu și- a pierdut încrederea în miracole; din contră, pare că a castigat în putere, în profunzime, în energii ce tind și spre o transsubstanțiere a materiei. O pictură cu care dorești să te mai întâlnești.

 

          FĂCLIA ziar independent de Cluj   Michaela Bocu

          ...Există un fel de itinerar spre beatitudinea sau tragedia peisajului, pe care artista îl parcurge cu sufletul deschis, dăruind clipa, mesajul operei și sensul său ambivalent..., am putea spune un poem frumos și profund despre vârstele omului, de la copilăria creației la natura coaptă, matură, la colinele devenite stânci și cerul de deasupra care străluminează... Tentația sacrului nu poate fi disociată de pictura Margaretei Catrinu... Transfigurarea perspectivelor, a obiectelor, chiar a liniștii se face cu uimire și încântare, revalorizand realitatea, transformand-o într-un necunoscut minunat...

 

          Artavizuala21 Tradiții și experimente Silvia Suciu

          ....În lucrările Margaretei Catrinu percepem o mișcare constantă de la lumea reală la abstract, dar o mișcare care se poate desfășura în ambele sensuri. Uneori, obiectul preluat din realitate este redat prin forme abstracte, abandonându-se în lumea nevăzută a iluziei, alteori, forma abstractizată lasă să transpară realitatea lumii înconjurătoare. Există în acest demers plastic al Margaretei Catrinu o profundă ordine logică, o cerebralitate care o ajută să se salveze atât la nivel individual, cât și la nivel artistic. Echilibrul interior este exprimat printr-o forță creatoare manifestată plenar, iar artista atinge ''paradisul terestru'' într-un climat controlat de o mentalitate și o ordine sănătoase, supuse regulilor de bază ale universului. Arta sa se dezvoltă pe coordonatele unor spații spirituale, imateriale și cosmice, ceea ce ne face să înțelegem că, prin creație, artistul ajunge la o disciplină a sufletului care, corelată cu o profundă stăpânire a mijloacelor de expresie, îl fac să atingă statutul de ''Demiurg'' și să își deschidă accesul către ''memoria viitorului'' (Yves Klein). ”Dinamica lumii sale metaforice se împlinește astfel ca spațiu al inițierii ființei umane în căutarea Sinelui prin refuz al disoluției, biologicului, accidentalului și clamarea unor trăiri adevărate în zona Sacrului sau Creativității. Astfel, pas cu pas, asistăm prin imagini la dezocultarea universului său interior în care ardența credinței creștine este suportul definitoriu al definirii sale.” (Alexandra Rus)

          Margareta Catrinu s-a născut la Beiuș (09.07.1949), „în casa bunicilor materni”. Urmează Liceul de Arte Plastice ”Romulus Ladea” din Cluj-Napoca și este absolventă a Institutului de Arte Plastice și Decorative Ion Andreescu din Cluj-Napoca (1974). Din același an este profesor titular la Liceul de Arte Plastice ”Romulus Ladea”, unde, pe lângă activitatea la catedră, va îndeplini și funcții de conducere (director adjunct, director, metodist sau inspector de desen). Este prezentă constant la Saloanele Oficiale ale UAP, Filiala Cluj, la Saloanele Naționale ale UAP de la București (1982, 1983, 1993, 2006), la Saloanele Moldovei (2010), la Arad-Meeting Point (2013), la Grafica Românească GR'14 București, la Saloanele Astrei (Sibiu, 2014), la Bienala Internațională Ion Andreescu (Buzău, 2014) și la numeroase expoziții de grup în țară și în străinătate (Franța, Olanda, Ungaria). Realizează expoziții personale la Cluj- Napoca. Lucrările sale se află în colecții publice și particulare din România, Anglia, Grecia, Franța, Olanda, Italia, Elveția, Spania, S.U.A.

 

          Fragment din prezentarea albumului monografic ”MARGARETA CATRINU”, autor dr. Alexandra Rus, editura Alma Mater, 2005,ISBN 973-7898-02-8

 

          ”Dinamica lumii sale metaforice se împlinește astfel ca spațiu al inițierii ființei umane în căutarea Sinelui prin refuz al disoluției, biologicului, accidentalului și clamarea unor trăiri adevărate în zona Sacrului sau Creativității.Astfel, pas cu pas, asistăm prin imagini la dezocultarea universului sau interior în care ardența credinței creștine este suportul definitoriu al devenirii sale. În expozițiile cele mai recente (Excelsior și Ipostaze ale sinelui) asistăm la o sublimare a vitalului sub imperiul unei geometrizări tainice, regandirea genurilor, însemnele triumfului apar ca anotimpuri sufletești, iar formele amintesc de un spațiu magnificent, ondulat intersectat, uneori de fractalii ritmice, în care înălțimea -cea a păsării în zbor - poate fi concepută ca axis-mundi. Margareta Catrinune propune și o mitosofie ce acoperă în imagine însăși procesul de creație vizând obârșiile creației cosmice și ale germinației universale. De aici rapelul la tăria steiului - mineral aliată cu elansarea vegetală a suprafețelor cromatice, moliciunea organică, poezia modulării tușei de culoare… Asistăm la o valoroasă potențare a creativității sale de exceptie; valurile cromatice care nu demult întruchipau șesuri, copaci, case, un obraz de copil, o floare, devin fluxuri modulate de o vibrantă trăire, libere, somptuoase, pline de o plenară bucurie de a depăși prin frumusețea asumată greutățile, deznadejdea, moartea.”

 

          “Thus, the dynamic of her metaphoric word fulfils itself also as space of the human being initiation in the search for itself by the denial of the dissolution, the biologic, the accidental and the assertion of true experiences in the area of the Sacred or Creativity. Thus, step by step, we witness by images the demystification of her inner universe in which the burning of the Christian belief is the defining support of her becoming. In the most recent exhibitions (Excelsior and Hypostases of the Ego) we witness a sublimation of the vital under the imperative of a veiled geometry, the rethinking of genres, the signes of the triumph appear as inward seasons, and the forms remind of magnificent space, undulated, intersected, sometimes of rhytmic fractals inwhich the height-that of a flying berd-may be conceived as axis-mundi.

          Margareta Catrinu also proposes a mythos which convers in image the creation process itself, aiming at the origins of the cosmic creation and the universal germination.

          From here the return to the solidity of the stine allied with the vegetal launching of the chromatic surfaces, the organic softness, the poetry of modulating the touch of color… We witness a valuable potentiation of her exceptional creativity; the chromaticwaves which not long ago materialized fields, trees, houses, a child’s cheek, a flower, become modulated fluxes of a vibrating experience, free, sumptuous, full of a plenary joy to live, to surpass by the assumed beauty, the herdships, the despair, death.”

Alexandra Rus, Ph.D.

International Conference of Library Science and Humanities

LIBRARY OF ROMANIAN ACADEMY FROM CLUJ-NAPOCA

6th of October 2017, Cluj-Napoca, Romania

INTERNATIONAL CONFERENCE OF LIBRARY SCIENCE AND HUMANITIES

Sixteenth Edition

IMAGE AND IMAGINARY. FROM MANUSCRIPTS TO ELECTRONIC PUBLICATIONS

 

             Our colloquy applies to all those concerned to capture the specificity elements of images from various types of publications, in direct relation with the concept and the issue of the imaginary. Throughout the history of the printing press, the images have represented either an explanatory support for the written text, or a way to exit the area of the text itself, in order to escape into the "fantastic" reality of the imaginary. The question that we ask ourselves (the very one that actually has called forth numerous written works concerning the image) is: what makes the reader feel the urge to apprehend the printed letters also as a "spectator", i.e. as a viewer? Is it, somehow, the case of a "less knowledge" that would induce the need for augmentation of imaginative tools? Could we depict a speech belonging to the human being’s subjectivity, in an attempt to shape the world through interior distinctions? And what happens today, when the image is forced to take into account the "twisted" context of reality and the effects of a post-human factor that few have anticipated? Could someone consider the symbolic element as being essential for imaginary configuration and, equally, an imaginal one? Has the art of printing brought a contribution to changes in the area of image representation, or has it gone after "life" itself, with all the transformations implied?

         Our meeting is meant to get together librarians, educators, researchers, Ph.D. candidates and individuals who are interested in making the most of the theme suggested. Equally, we mostly welcome all those who are interested in a dialogue about the perennial theme of image and imaginary.

             The summaries (maximum 400 words, in English or French), as well as the author’s institutional and professional co-ordinates, will be sent by email (Word document) to Sorin Crişan (si_crisan@yahoo.com), prior to the date of 01 September 2017. The working languages of the Conference are English and French. For works in which the discussed phenomenon is innerly specific to Romanian or Hungarian cultures, we offer the possibility of separate sections in the two languages. The selection of participating works will be submitted by the Scientific Committee of the Conference and the decision will be announced until 15 September 2017.

             The presented studies will be published in the magazine of the Romanian Academy, Études biblologiques/Library Research Studies.

             Responsible person: Sorin Crişan.

 

Română - Imagine și imaginar.docx

Franceză - Journe d'etudes.docx

Pages